Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep van drie medewerkers en drie ouders/verzorgers die advies geven over belangrijke zaken binnen de school. De directie is wettelijk verplicht over een bepaald aantal onderwerpen advies of instemming aan de MR te vragen.

De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u als ouder/verzorger of personeelslid een vergadering bijwonen? Benader in dat geval de voorzitter van de MR via het e-mailadres van de MR.

Onderwerpen die binnen de MR aan de orde komen:

  • Ouderbetrokkenheid.
  • Het vaststellen, aanvullen, wijzigen van het schoolplan en de schoolgids.
  • Het bespreken en vaststellen van het formatieplan.

Eens per twee jaar vinden er MR-verkiezingen plaats. De ouderraad (OR) kan gevraagd worden om de ouderleden van de MR te adviseren. Door het uitwisselen van informatie tussen de OR en de MR, blijven zij van elkaars werk op de hoogte. Op afgesproken tijden is er ook contact tussen de MR en OR.

Wilt u contact met een MR-lid? Via de administratie van de school kunt u de contactgegevens opvragen. 

De taken en rechten van de MR zijn geregeld via de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS).

De MR bestaat momenteel uit zes leden, waaronder ouders/verzorgers en personeelsleden:

  • Lotte Verheggen (voorzitter en ouder)
  • Tessa Hoffman (ouder)
  • Priscilla Gadjri (ouder)
  • Naomi Waalkens (leerkracht)
  • Marlie Calandra (leerkracht)
  • Nynke Harsta (leerkracht)

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies